Sunday, December 24, 2017

aloo tomato anda omlete style

potato egg omelete with tomato and cilantro